Marina Stenby

Arbetar i akryl,  mixed media, art resin, blandteknik, mosaik samt papier-mâché.

Utbildning: Stroganov University of Art and Industry

Medlem i BUS

Det finns något oemotståndligt rörande i ett barns genuina häpnad och totala sårbarhet inför världen. Vi känner igen den då vi alla bär med oss den från början. Under den livslånga socialiseringen trycks vårt äkta inre allt längre och djupare inåt, bort från andras blickar. Smärtan och besvikelsen, som är förknippade med det, stannar med oss hela livet och gör oss osäkra. Först när vi möter sårbarheten hos någon, oftast hos ett barn, möter vi oss själva, och för ett kort ögonblick blir förlösta.

Marina Stenbys konstnärskap iscensätter detta förlösande möte med oss själva. Hennes dockor och djur i papier maché, hennes porträtt i akryl, som liknar barnboksillustrationer, och hennes subtila akvareller besitter alla denna genuina, orädda, öppna, sårbara och uppriktiga blick som vi en gång har förlorat. Blicken lyser igenom den strängt stiliserade, polerade och nästan design-liknande form som  Stenby har finslipat till perfektion.

Med sitt måleri tar Stenby plats i den långa traditionen av renodlad form som härstammar från senrenässansens mannerism, och fortsätter via Modigliani till dagens stjärnor som Francesco Clemente. Inom skulptur,  Stenbys egna papier maché-teknik, som innefattar in komplicerad och tidskrävande process med flera lager av blöt papper och gips, har lett henne fram till en form som skulle kunna misstas för ett glossigt designobjekt, om inte det var för den avväpnande blicken som blottar själva essensen i  Stenbys hela konstnärskap.

In English

Works in acrylic, mix media, mixed techniques, papier-maché, mosaic and also in art resin.

Education: Stroganov  University of Art and Industry.

Member of BUS.

There’s something irresistably touching in a child’s genuine amazement and total vulnerability before the world. We recognise it because we all have it within us from the beginning. During the life long process of socialising our true inner world is being pushed ever farther and deeper inside, away from other’s glances. The pain and the disappointment that are associated with it stay with us all life long and make us unsure. It’s only after we’ve come across vulnerability among others, most often among children that we get to meet ourselves and for a short moment, we find salvation.

Marina Stenby’s artistry produces this timely meeting with ourselves. Her cardboard cut-out dolls and animals, her acrylic portraits that look like illustrations in children’s books and her subtle watercolours, all of them possess this genuine, fearless, open, vulnerable and honest look that we’ve once lost. This look shines through the strictly sterilised, polished and almost design look alike form that Stenby has perfected.

With her painting Stenby takes her own place in the long tradition of sheer form that is derived from the mannerism of late Renaissance and continues through Modigliani onto today’s stars such as Francesco Clelmente. Within sculpture Stenby’s technique of cut-out dolls that comprises a complicated and time consuming process with several layers of wet paper and gypsum, has led her to a form that could easily be mistaken for a glossy design object unless it didn’t have the disarming look that exposes the essence in itself in Stenby’s whole artistry.

Ateljé: Essinge Kyrkväg 8,  Marina Stenby Studio, 112 65 Stockholm, Sweden

Phone: +46(0) 733 795770

E-mail: kaplanmarina@hotmail.com